new 首頁icon-01禱告
new 首頁icon-02奉獻
new 首頁icon-03消息
new 首頁icon-04學堂
new 首頁icon-05邀約
new 首頁icon-06正斗

香港區本週焦點

  • 創啟地區梔子宣教士感染屈公病後仍未完全康復,求主醫治。也為蔡何長樂、王王文煥兩位宣教士手術後的復元禱告。