new 首頁icon-01禱告
new 首頁icon-02奉獻
new 首頁icon-03消息
new 首頁icon-04學堂
new 首頁icon-05邀約
new 首頁icon-06正斗

香港區本週焦點

  • 泰國工場南非工場巴拿馬工場的華語教會歡迎傳道、牧師前往作三至十二個月的短期事奉,培訓信徒、牧養教會。有意參與的牧者請與本團辦事處聯絡。