new 首頁icon-01禱告
new 首頁icon-02奉獻
new 首頁icon-03消息
new 首頁icon-04學堂
new 首頁icon-05邀約
new 首頁icon-06正斗

香港區本週焦點

  • 請為宣教士康復禱告:李彭艷桃師母-腰腿酸痛無力;譚慧儀牧師-雙眼白內障手術後;吳必能牧師-皮膚濕疹;求主眷愛醫治。