new 首頁icon-01禱告
new 首頁icon-02奉獻
new 首頁icon-03消息
new 首頁icon-04學堂
new 首頁icon-05邀約
new 首頁icon-06正斗

香港區本週焦點

  • 當華人離開老家往海外謀生、求學或移民,在所居處頓成少數民族,多時遇上孤單、困難,需要關心扶助,你願意為他們的身心需要,成為得人的宣教士?