new 首頁icon-01禱告
new 首頁icon-02奉獻
new 首頁icon-03消息
new 首頁icon-04學堂
new 首頁icon-05邀約
new 首頁icon-06正斗

香港區本週焦點

  • 感謝你為吳必能牧師和他的家人,王杰宣教士和他的家人代禱,讓他們在摰親突然離世後得到安慰,並順利辦好安息禮,經歷主裡的平安和恩惠。